MyJob värnar om din integritet och är mån om att du som kandidat ska vara trygg i att dela dina personuppgifter med oss. Vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR). I denna Integritetspolicy beskriver vi:

  • Vilka personuppgifter vi behandlar
  • För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter
  • Vem som kan få tillgång till dina personuppgifter
  • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  • Dina rättigheter som registrerad

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

MyJob Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du som kandidat har frågor eller synpunkter avseende vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av EngineersOnly eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till MyJob på e-postadressen: info@myjob.se

2. PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig som person.

Personuppgifter som du lämnar till oss
MyJob använder rekryteringsverktyget Recruto. När du söker en tjänst som förmedlas av oss får du via Recruto lämna följande uppgifter om dig själv: namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel samt de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg.

I vissa fall kan en kandidat lämna så kallade känsliga personuppgifter till oss t.ex. uppgifter om etnisk bakgrund, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Vi rekommenderar att du inte lämnar denna typ av personuppgifter till oss. Om du ändå väljer att göra detta kommer vi att behandla dessa uppgifter endast i enlighet med ditt uttryckliga samtycke.

Personuppgifter som vi samlar in
Ibland behandlar MyJob personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedinprofil. Om du väljer att göra detta får MyJob tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedin profil. MyJob får inte någon djupare tillgång till din Linkedin profil.

I det fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan MyJob komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss.

Det är även möjligt att MyJob kan komma att behandla resultat från personlighets-, begåvnings- och kompetenstester som du genomfört i samband med en rekryteringsprocess.

3. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din kompetensprofil
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil som kandidat och därmed kunna matcha dig mot lediga tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, vilket du lämnar när du registrerar dig som sökande till en tjänst via Recruto.

Referenser och testresultat
Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning behandlar vi dessa uppgifter endast med ditt uttryckliga samtycke. Vi sparar inte sådana uppgifter längre än nödvändigt.

Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess hos MyJob kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som laglig grund.

4. VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter främst av MyJob som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock behöva dela personuppgifter om dig med MyJobs uppdragsgivare – dvs den som ska tillsätta den sökta tjänsten – och med leverantörer som MyJob kan komma att anlita, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden i förhållande till MyJob.

5. HUR LÄNGE SPARAR ENGINEERSONLY DINA PERSONUPPGIFTER?

MyJob kommer att spara dina personuppgifter i två år efter det att du lämnat ditt samtycke, eller till dess du väljer att återkalla ditt samtycke. Efter två år kommer MyJob att be dig lämna ett nytt samtycke. Uppgifter vi erhållit vid referenstagning sparar vi dock endast fram till dess tjänsten har tillsatts.

MyJob kan komma att spara uppgifter om dig längre än två år i den mån det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra lagliga skyldigheter, ta tillvara vår rätt vid en eventuell tvist och upprätthålla våra avtal.

6. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD I ENGINEERSONLYS KOMPETENSNÄTVERK:

Som registrerad har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke återkallades.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse om och hur dina personuppgifter behandlas samt en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering
Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:

  • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för
  • Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling
  • Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling
  • Personuppgifterna behandlats utan laglig grund
  • En rättslig förpliktelse kräver radering, och MyJob omfattas av sådan plikt

MyJob raderar dina personuppgifter på din begäran under förutsättning att MyJob inte är skyldigt att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, myndighetsbeslut, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av MyJobs behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och MyJob därmed måste kontrollera detta.

Rätt till dataportabilitet
Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be MyJob överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

7. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

MyJob förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i denna policy utan föregående upplysning. Den senaste versionen av policyn finns alltid publicerad på http: www.myjob.se

_______________________________