Personligheten är helt avgörande hur effektiv en person kommer att bli och hur väl han eller hon kommer att trivas i ett visst yrke och på en viss arbetsplats? Psykologisk forskning visar att personligheten är av större betydelse för framgång inom yrkeslivet än vad man tidigare har trott. Självklart är de kunskaper som personen har byggt upp genom utbildning och erfarenhet centrala men personlighetsfaktorer är helt avgörande i hur pass en person kommer att trivas och prestera i ett yrke.
Med personlighet menas vanligen egenskaper som kompletterar personens begåvning, anlag och intresse. Dessa utgör kärnan i personens unika sätt att vara och påverkar hur vi anpassar vårt beteende i olika situationer. Personlighet definieras som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig. Tyngdpunkten av definitionen av personlighet ligger i de karaktärsdrag och egenskaper som är relativt stabila över tid. Det är de som avgör hur en person beter sig i förhållande till andra människor, hur han eller hon angriper uppgifter, presterar etc.
Redan 1996 började vi arbetet med olika testverktyg och 1999 startades ett utvecklingsarbete som skulle mäta de 5 faktorerna i Big five modellen. Sedan dess så har vi genom gediget arbete skapat ett unikt rekryteringsverktyg. Unikt för att det inte finns något liknande på marknaden och ännu mer unikt för att du slipper läsa fler CV’n för att anställa rätt sökande.

Under åren har vi arbetat fram testverktyget som med utgångspunkt i B5 kan ge en procentuell träffsäkerhet på den eftersökta personligheten kopplad till en viss yrkesroll.
Vi har idag fokus på Sälj/Marknads, Ekonomi, Administration och IT funktioner. Eftersom testverktyget är digitalt så slipper man läsa ansökningar och CV’n för att se vilken person som är bäst lämpad för jobbet, utan när testet görs skapas en lista med alla sökande i rangordning. Vårt test Big Five Personlighetsprofil är vetenskapligt framtaget och uttestat på en lång rad personer i Sverige. Testet togs fram i slutet av 1990-talet och har mycket bra vetenskapliga värden.
För säljare har vi förutom den normala testprofilen ett system med normgrupper för alla yrkesroller inom försäljning.
Detta kompletteras med ett rangordningssystem där du kan rangordna alla sökande efter deras matchning mot normgruppen.

sälprofilen